Từ tiếng anh thông dụng

Tôi đã tạo ra ứng dụng này để giúp bạn ghi nhớ 500 danh từ chung trong tiếng Anh. Tôi hy vọng nó sẽ giúp!

  • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SennubaInc.SennubaVocabBuilder
  • iPad / iPhone: https://apps.apple.com/ca/app/sennuba-vocab-builder/id1511033661

Kontakt