English conversation practice.

 Hi, Would  you  like to brush up / improve English conversation skills ?  You  are  welcome.  We  can meet personally and online  with prior  appointment. 

Happy learning.

Kon'nichiwa, eigo no sukiru o migaki, eigo no kaiwa o renshū shitaidesu ka? Dōitashimashite. Watashitachiha, jizen ni yoyaku shite, 1 tai 1/ onrain de au koto ga dekimasu happī gakushū.  

Mukund Chaskar

Mukund Chaskar
Posted by:
 Mukund Chaskar

Contact this advertiser