Want to Improve your English Skills?

Hello (Xin chào)  

My name is Teacher Aja. And I am from Seattle, Washington. Home of Microsoft and the ever so popular Starbucks Cofee

(Tên tôi là giáo viên Aja. Và tôi đến từ Seattle, Washington. Trang chủ của Microsoft và Starbucks Cofee rất nổi tiếng)

I have been teaching English for more than seven years. As a former and proud member of the United States Army, while serving my country, I have had many opportunities to visit many countries, providing the opportunity, for myself, to view the importance of English in our lives. Therefore, allow me to invite you, as we embark on an exciting and fruitful journey, by allowing me to help, you, improve or enhance your ability to learn English

(Tôi đã dạy tiếng Anh hơn bảy năm. Là một cựu thành viên và tự hào của Quân đội Hoa Kỳ, khi phục vụ đất nước của tôi, tôi đã có nhiều cơ hội đến thăm nhiều quốc gia, cung cấp cơ hội, cho bản thân tôi, để thấy tầm quan trọng của tiếng Anh trong cuộc sống của chúng ta. Do đó, cho phép tôi mời bạn, khi chúng tôi bắt đầu một hành trình thú vị và hiệu quả, bằng cách cho phép tôi giúp bạn, cải thiện hoặc nâng cao khả năng học tiếng Anh của bạn)

Thank you very much. I hope to see you soon!

(Cảm ơn rât nhiều. Tôi hy vọng sớm được gặp bạn!)

 

Click the link for your a Free Trial: https://www.verbling.com/teachers/teacheraja

(Nhấp vào liên kết để dùng thử miễn phí: https://www.verbling.com/teachers/teacheraja)

WhatsApp: +639151977634  WeChat: +639151977634 Email: [...]

 

Contact this advertiser