Kuruma no sutekkā

Område/Nabolag: Caserta (It)
Swipe9

車のステッカー。 PosteItalòianebyMail1を使用すると、密着性が高く、送料が無料で迅速に発送される光沢のある黒のビニール。使用可能な色:白、緑、黄色、クロム、青、光沢のある青。最大サイズL25 * 25cm。

Kuruma no sutekkā. PosteItalòianebyMail 1 o shiyō suru to, mitchaku-sei ga takaku, sōryō ga muryō de jinsoku ni hassō sa reru kōtakunoaru kuro no binīru. Shiyō kanōna iro: Shiro, midori, kiiro, kuromu, ao, kōtakunoaru ao. Saidai saizu L 25* 25 cm.

Antonio Del Gaudio
Innsent av:
 Antonio Del Gaudio
PrintRapporter misbruk

Contact this advertiser